1. Asociacijos prezidento Kęstučio Vaicekiūčio pranešimas


LIETUVOS VAIRUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
MOKYKLŲ ASOCIACIJOS
PREZIDENTO KĘSTUČIO VAICEKIŪČIO ATASKAITA

už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31
2008 m. vasario 29 d.
Vilnius

2007 – tieji metai Asociacijai buvo ne mažiau darbingi ir kūrybingi, nei prieš tai buvę penkeri metai. 2006 – tuosius pavadinome kovos už išlikimą metais, kuomet visas pastangas sutelkėme ginti vairavimo mokyklų teises, o 2007 – taisiais daugiausiai dėmesio skyrėme saugiam eismui.
2007 – tujų m. spalio mėn. Asociacijai sukako 6-šeri metai. Ataskaitinių metų pabaigoje ji vienijo 107 vairavimo mokyklas, kurių bendras tikslas išlieka toks pat, kaip ir iki šiol – kuo geresnis ir kokybiškesnis kandidatų į vairuotojus parengimas. Per metus Asociacija pasipildė trimis naujais nariais, 1 įmonė atsisakė dalyvauti Asociacijos veikloje ir 1 vairavimo mokykla nutraukė savo veiklą. (skaidrė)
Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija veikė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.


Apžvelkime, kaip sekėsi siekti užsibrėžtų tikslų ir spręsti problemas.
Kaip jau minėjome 2007 – taisiais daugiausiai dėmesio skyrėme saugiam eismui.
Tad metų pradžioje, t.y. vasario 1 d., kreipėmės į Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministrą Algirdą Butkevičių dėl saugaus eismo situacijos šalyje. Raštu norėjome atkreipti ministro dėmesį į saugaus eismo specialistų veiklą mažinant aukų skaičių Lietuvos keliuose.
Netrukus Asociacija gavo kvietimą iš Susisiekimo ministerijos dalyvauti Kelių eismo dalyvių mokymo koncepcijos kūrime.
Kelių eismo dalyvių saugaus eismo mokymo tikslas – sudaryti sąlygas eismo dalyviams (pėstiesiems, vairuotojams, keleiviams) ugdyti saugaus eismo kompetencijas.
Siekiama, kad:
- eismo dalyviai suvoktų eismo aplinką, joje egzistuojančią tvarką, kylančias grėsmes ir eismo įvykių priežastis bei pasekmes;
- ugdytų bendruosius gebėjimus, padėsiančius geriau orientuotis eismo aplinkoje;
- numatytų bei atpažintų grėsmes ir taikytų žinomus saugaus elgesio modelius; 
-  išsiugdytų vertybines nuostatas, laiduojančias turimų žinių ir gebėjimų panaudojimą praktikoje, bei aktyvią asmens poziciją, kuriant saugesnę eismo aplinką.
Koncepcija taikoma ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams, rengiamiems ir esamiems vairuotojams bei kitiems eismo dalyviams mokyti saugaus eismo pagrindų.

Siekiant įgyvendinti koncepciją, nutarta:
sukurti ir įteisinti eismo dalyvių mokymo finansavimo sistemą;
– teisės aktų pagalba apibrėži atsakingų institucijų veiklos sritis bei atsakomybę dėl eismo dalyvių mokymo;
– sukurti sistemą mokymo metodinės medžiagos rengimui, o atsakingoms institucijoms reikalavimus mokymo bazei o taip pat vertinimo kriterijus mokymo rezultatams įvertinti;
– organizuoti mokyklose saugaus eismo renginius ir pan.;
– sukurti eismo dalyvių mokymo mokytojų rengimo sistemą;
– sukurti saugaus eismo mokytojų parengimo sistemą ir kelti mokytojų kvalifikaciją;
– sukurti tarpžinybinę komisiją (ekspertų grupę) saugaus eismo bei vairuotojų rengimo mokymo programoms, metodikai, mokymo(si) priemonėms nagrinėti ir teikti rekomendacijas.
Visos išvardintos priemonės yra sveikintinos. Jeigu jas pavyks įgyvendinti, situacija mūsų šalies keliuose turėtų iš esmės pasikeisti. Institucijos atsakingos už mokymosi kontrolę yra Švietimo ir mokslo, Susisiekimo bei Vidaus reikalų ministerijos.


2007 m. kovo 28 d. Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose, įvyko konferencija, skirta dviračio vairuotojų mokymui organizuoti. Konferencijoje dalyvavo ir Asociacijos atstovai. Asociacija pateikė pastabas ir pasiūlymus rengiant dviračių vairuotojų mokymo ir egzaminavimo tvarką nustatančius dokumentus bei pasiūlė savo specialistų pagalbą organizuojant jaunųjų dviratininkų mokymus. Vairavimo mokyklos buvo pasiruošusios padėti, tačiau nesulaukėme nei vieno dviratininko norinčio gauti dviratininko pažymėjimą.


2007 – tųjų metų balandžio mėnesį iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto gavome paklausimą apie Automobilių transporto eismo saugumo specialistų poreikį ir jų gebėjimus. Asociacijos duomenimis Lietuvoje reikėtų apie 900 Automobilių transporto eismo saugumo specialistų. Universitetui pateikėme mokymo kurso turinį, kurį turėtų baigti šie specialistai. (skaidrė)
Tai paskatino Asociaciją pakartotinai kreiptis į Susisiekimo ministeriją ir Valstybinę Kelių transporto inspekciją, kad šie peržiūrėtų reikalavimus vairavimo instruktoriams. Asociacijos nuomone, vairavimo instruktorius turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, ne žemesnės kaip rengiamos transporto priemonių kategorijos vairavimo teisę, penkių metų vairavimo patirtį su tos kategorijos transporto priemone, kuriai kategorijai rengia vairuotojus, specialių kursų baigimo liudijimą bei išlaikyti kvalifikacinius egzaminus Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje. Manome, kad ne diplomų ir ne kategorijų skaičius lemia vairavimo instruktoriaus kvalifikaciją, o griežta jų atranka ir kvalifikaciniai mokymai.
Gavome atsakymus iš abiejų institucijų. Jos nepritariama Asociacijos siūlymui sumažinti reikalavimus vairavimo instruktoriams. Nors pateikėme konkrečių pavyzdžių su vairuotojų rengimo tvarka, galiojančia kitose Europos sąjungos valstybėse. Asociacijos nariai 2006 ir 2007 metais lankėsi Vengrijos, Čekijos ir Austrijos vairavimo mokyklose, saugaus eismo mokymo centruose, bendravo su valstybinių institucijų atstovais, kurie atsakingi už vairuotojų rengimą. Nei vienoje iš mūsų aplankytų šalių nėra tokie aukšti reikalavimai vairavimo instruktoriams, kaip Lietuvoje. Tiek Vengrijos, tiek Čekijos, tiek ir Austrijos vairavimo instruktoriams pakanka turėti vidurinį išsilavinimą, teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemonę su kuria moko vairuoti ir baigti specialius kursus.
Beje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo ir periodinio mokymo tvarkos apraše, yra nustatyti reikalavimai vairavimo instruktoriams – profesijos mokytojams, vykdantiems praktinį mokymą. Jie turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. Tad kodėl vairavimo instruktoriai ruošiantys vairuotojus mėgėjus turi turėti aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį) išsilavinimą, o ruošiantiems vairuotojus profesionalus pakanka turėti vidurinį išsilavinimą?


Vis dažniau pasigirsta nuomonė, kad reikėtų didinti privalomų praktinio vairavimo valandų skaičių. Valstybinė kelių transporto inspekcija atliko mokinių apklausą internetu apie vairavimo mokymo kokybę. Vienas iš klausimų ir buvo – ar didintumėte praktinio vairavimo valandų skaičių. 50% apklaustųjų mano, kad reikėtų padidinti. Žinoma, kad daugumai 20 akademinių valandų yra mažai. Bet jie turi galimybę mokytis papildomai. Tik gaila, kad ne visi tai suvokia. Be to, manome, kad įsigaliojusi šeimos narių mokymo tvarka yra gera, tik kiek per ankstyva mūsų visuomenei. Mokiniai baigę privalomą mokymo kursą reikalauja iš vairavimo mokyklų kursų baigimo liudijimų, motyvuodami, kad vairavimo įgūdžių jie įgys padedami šeimos narių. Tačiau gavę liudijimą jie nesimoko, o skuba į „Regitrą“ bandyti laimę, gal pasiseks. Manome, kad tai neigiamai įtakoja egzaminų išlaikymo rezultatus. Prieš priimant sprendimą didinti vairavimo pamokų skaičių ar ne, reikėtų gerai pasvarstyti.
Kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo nuostatai – svarbiausias vairuotojų rengimo dokumentas. Vylėmės, kad Nuostatų projektas, parengtas dar 2006 – taisiais metais, pagaliau bus patvirtintas. Tačiau lig šios dienos vis dar laukiame galutinio varianto ir tik vienas pliusas šio proceso vilkinime – tai, kad galime siekti kiek įmanoma tobulesnio varianto.


2007 metų spalio mėnesį patvirtinti Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai. Dar metų pradžioje kreipėmės į seimo narį Vytautą Čepą siūlydami Asociacijos kvalifikuotų specialistų pagalbą keičiant svarbiausią dokumentą, nustatantį saugaus eismo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo politiką, teisinius pagrindus, institucijų atsakingų už saugų eismą bei eismo dalyvių pareigas. Tačiau nei atsakymo, nei pakvietimo negavome, bet išgirdome šio seimo nario siūlymą – asmenims nuo 17 metų suteikti teisę įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Vytauto Čepo teigimu, toks siūlymas, tai galimybė jauniems žmonėms įrodyti reiškiamą pasitikėjimą jais, kaip dialogo su jaunuoliais pradžią. Toks siūlymas būtų lyg ir naudingas vairavimo mokykloms, tačiau Asociacijos nuomone, tai ne priemonė auklėti jaunimą, kaip reikia elgtis kelyje. Leistino amžiaus vairuoti mažinimas prilygsta įdavimui į rankas ginklo, kuris netrukus būtų atgręžtas prieš mus pačius. Todėl Asociacija prieš rudens sesiją, kurios metu buvo nagrinėjamas LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kreipėsi į kiekvieną seimo narį su siūlymais: pradedantiems vairuotojams išduoti tik 2 metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuris į nuolat galiojantį būtų pakeistas tik asmeniui neturinčiam pažeidimų už grubius kelių eismo taisyklių pažeidimus bei kuo skubiau griežtinti atsakomybę už pačius pavojingiausius ir piktybinius pažeidimus keliuose – iki automobilio konfiskavimo ir realaus laisvės atėmimo. Gavome atsakymus iš daugelio seimo narių pritariančių mūsų nuomonei, kad sėsti prie vairo turi teisę tik subrendęs žmogus, kuris jaučiasi atsakingas tiek už save, tiek ir už kitus eismo dalyvius. Tai, kad Saugaus eismo įstatyme nepasikeitė amžius nuo kurio suteikiama teisė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir įvestas laikinas vairuotojo pažymėjimas jauniems vairuotojams bei sugriežtinta atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus įrodo, kad mūsų nuomonė buvo išgirsta. Labai gaila, kad ne visos valstybinės institucijos reaguoja į Asociacijos – visuomenės atstovo, kvalifikuotų specialistų pastabas ir siūlomą pagalbą keičiant, tobulinant dokumentus, susijusius su saugiu eismu bei vairavimo mokymu.


Visus metus spaudoje buvo gausu straipsnių su skambiomis antraštėmis Karas keliuose: politinė valia ar karkvabalių pūškavimas? Kas atsakingas už nelaimes keliuose? ir panašiai. Vieni kaltina valdžios institucijas, kiti pačią visuomenę, dar kiti vairavimo mokyklas.
Bene vienas iš absurdiškiausių kaltinimų mestų vairavimo mokykloms šių metų pabaigoje – tai Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo. 2007 – tųjų metų lapkričio 8-tąją dieną duodamas interviu „Žinių radijui“ jis pareiškė, kad pagrindinė tragiškų įvykių Skuodo rajone, kuomet policininkas mirtinai sužalojo tris berniukus ir panašių nelaimių priežastis - prastas vairuotojų paruošimas.
Negalėjome nereaguoti į išsakytas mintis, todėl kreipėmės į Ministrą Pirmininką raštu. Esame įsitikinę, kad vaikus nužudęs pareigūnas yra pakankamos kvalifikacijos vairuotojas – profesionalas. Šio įvykio priežastys: atsakomybės stoka, įžūlus pasitikėjimas savimi, kurį “gimdo” vadinamasis valdžios sindromas, o taip pat nebaudžiamumas.
Į vairavimo mokyklas jaunuoliai ateina subrendę su savo polinkiais ir požiūriais į supančią aplinką. Mokymo proceso metu tokie jaunuoliai mokytojų bei instruktorių akivaizdoje pareigingi ir disciplinuoti, tačiau tapę teisėtais vairuotojais jie elgiasi taip kaip diktuoja jų gyvenamoji aplinka (šeima, draugai, pareigūnai ir net valdžios atstovai).
Esame įsitikinę, kad nei viena šalies vairavimo mokykla nemoko sėsti už vairo išgėrus, viršyti greitį ir pažeidinėti kelių eismo taisykles. Manome, kad tendencingai ir kryptingai visuomenei formuojama nuomonė apie vairavimo mokyklų kaltę dėl susidariusios situacijos šalies keliuose yra nepagrįsta ir neatitinkanti tikrovės. O pareigūnai dangstydami savo neveiklumą juodina vairavimo mokyklas.


Galime pasidžiaugti, kad 2007 – aisiais metais pradėjo veikti Asociacijos interneto svetainė, kurios tikslas – plačiai paskleisti naujausią, objektyvią, lengvai pasiekiamą ir suprantamą informaciją vairavimo mokymo paslaugų tiekėjams ir gavėjams bei visuomenei, besidominčiai saugiu eismu. Pradėjus veikti interneto svetainei mes tapome daugiau pastebimi. Vos tik pasirodo straipsnis spaudoje susijęs su saugiu eismu ar vairavimo mokymu, Asociacija sulaukia žiniasklaidos atstovų dėmesio. Tokiu būdu turime galimybę išsakyti savo nuomonę bei apginti vairavimo mokyklų interesus.


Nemaloniai nustebino ir Valstybinės įmonės „Regitra“ paskelbti vairavimo mokyklų „reitingai“, kurie papiktino vairavimo mokyklų vadovus ir mūsų manymu, suklaidino visuomenę. „Regitra“ sureitingavo vairavimo mokyklas pagal vieną kriterijų – egzaminų išlaikymo sėkmę iš pirmo karto, neatsižvelgdama į kitus esminius faktorius. Su VĮ „Regitra“ lyg ir gražiai bendradarbiaujame – organizuojami ne tik VĮ „Regitra“ specialistų susitikimai su vairavimo mokyklomis apskrityse, bet ir vadovybė niekada neatsisako diskutuoti vairuotojų egzaminavimo klausimais. Bet dėl statistinių duomenų mūsų nuomonės išsiskiria.
2007 m. liepos 3 d. įvyko Saugaus eismo komisijos posėdis, kurio metu buvo išsakyta nuomonė, kad galimybė savarankiškai ruoštis teoriniam ir praktiniam vairavimo egzaminui duotų geresnių rezultatų, nes valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis, savarankiškai pasirengę B kategorijos teorijos egzaminą pirmuoju bandymu išlaiko geriau nei tie, kurie šiam egzaminui buvo ruošiami vairavimo mokyklose. Asociacijos nuomone, taip yra todėl, kad nemaža dalis vairavimo mokyklų mokinių, išklausę teorijos kursą, egzaminą „Regitroje“ laiko kaip savarankiškai pasirengę, t. y. su brandos atestatu ar aukštojo mokslo diplomu, nes vairavimo mokyklose reikalavimai teorijos egzaminui yra griežtesni nei „Regitroje“. Taip pat dauguma savarankiškai besirengiančių teorijos egzaminui sulaukia pagalbos iš vairavimo mokyklų (suteikiama metodinė literatūra ir galimybė mokytis su kompiuterinėmis programomis bei konsultacijos su teorijos mokytoju). Todėl manome, kad rengiant statistinius duomenis apie egzaminų išlaikymo rezultatus būtina atskirti vairavimo mokyklų mokinių išlaikymo rezultatus nuo savarankiškai besirengiančių teorijos egzaminui.
Labai keista, kad vairavimo mokyklų mokymo bazės nuolat gerėja, ką pastebi ir Valstybinė kelių transporto inspekcija, nauji mokomieji automobiliai, moderni vaizdinė medžiaga, tačiau egzaminų išlaikymo rezultatai – prastėja.
Asociacija nuolat kreipėsi į Valstybės įmonę „Regitra“ prašydama išsamesnės informacijos apie kandidatų į vairuotojus egzaminų rezultatus. Šiais metais „Regitra“ sukūrė programą, leidžiančią vairavimo mokykloms savarankiškai sekti ir analizuoti savo mokinių egzaminų rezultatus. Ši programa suteiks vairavimo mokyklų vadovams galimybę stebėti teorijos mokytojų ir vairavimo instruktorių darbo rezultatus.


2007 – ųjų metų rugsėjo mėnesį Asociacija gavo kvietimą dalyvauti Europos kelių saugos chartijos pasirašymo ceremonijoje, kuri įvyko tų pačių metų spalio 23 d.
Eismo saugumas keliuose ir jo užtikrinimas, avaringumo mažinimas – vienas pagrindinių šiandienos tikslų. Kiekvienas ES pilietis turi teisę gyventi ir dirbti saugiai. Taigi ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu, motociklu, automobiliu arba sunkvežimiu turėtų kelti kuo mažiau rizikos susižeisti arba žūti. Judant kelyje neturėtų būti sužeidžiami ir kiti kelių eismo dalyviai.
Šiandien gaminami kur kas saugesni automobiliai ir sunkvežimiai, statomi saugesni keliai, o mes vis geriau suprantame, kad kelyje privalome elgtis atsakingai, kad apsaugotume savo ir kitų gyvybes. Ne veltui kelių eismo saugumas tapo toks svarbus Europos ir viso pasaulio visuomenės klausimas.
2001 m. Europos Komisija Baltojoje knygoje dėl transporto politikos pasiūlė ambicingą tikslą – iki 2010 m. Europos keliuose kasmet išgelbėti 25 000 žmonių gyvybių. Šiam tikslui pritarė Europos Parlamentas ir visos valstybės narės.
Prie šio tikslo prisijungė ir Asociacija įsipareigodama:
1. siekti, kad būtų įdiegta efektyvi eismo dalyvių saugaus elgesio kelyje ugdymo sistema. Mokymo metu ypatingą dėmesį skirti savo ir aplinkinių saugumo užtikrinimo ugdymui (pagarba gyvybei, atsakomybė už jos išsaugojimą, pagarba kitiems eismo dalyviams, savikontrolės jausmo ugdymas – numatyti elgesio padarinius savo ir kitų žmonių sveikatai).
2. tobulinti vairuotojų atrankos, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką.
3. siekti, kad būtų įdiegta saugaus eismo mokymo metodinės medžiagos rengimo sistema.
4. siekti valstybinių institucijų viešumo ir bendradarbiavimo priimant sprendimus, įtakojančius saugų eismą, su visomis grandimis atsakingomis už saugų eismą.
Nė kiek neabejoju, kad visuomeninių organizacijų dalyvavimas šioje konferencijoje, o taip pat Europos kelių saugos chartijos pasirašymas įpareigos mus naujiems darbams, kurie šiandien Lietuvai yra neatidėliotini ir būtini. Tikiuosi ir viliuosi, kad situacija šalies keliuose keisis. Turim nustoti ristis žemyn.

Š.m. spalio 30 d. Valstybinėje darbo inspekcijoje įvyko steigiamasis profesinės rizikos prevencinės grupės posėdis. Šios grupės sudėtyje yra ir Asociacijos atstovas. Darbo grupė įsteigta siekiant mažinti su eismu susijusius nelaimingus atsitikimus darbe, gerinant eismo įvykių prevenciją šalies įmonėse. Tad 2008 – taisiais metais Asociacija nagrinės profesinės saugos, saugaus darbo sąlygų pažeidimus, jų atsiradimo sąlygas ir priežastis vairavimo mokymo sektoriuje ir rekomenduos sprendimus dėl pagrindinių prevencijos krypčių ir metodų.
Kadangi vairavimo mokyklos rengia potencialius darbuotojus transporto sektoriuje, todėl Asociacija rekomenduoja vairavimo mokykloms pamokų metu daugiau valandų skirti:
- darbo ir poilsio režimo taisyklėms;
- saugumo reikalavimams ir taisyklėms, susijusioms su kelių transporto priemonės pakrovimu ir iškrovimu;
- aplinkos ir priešgaisrinės saugos reikalavimams;
- techniškai netvarkingų kelių transporto priemonės eksploatavimo įtakai eismo saugumui.
Tikimės, kad tai padės mažinti su eismu susijusius nelaimingus atsitikimus darbe.


Siekiant kuo kokybiškesnio būsimų vairuotojų parengimo ir kuo aukštesnės vairuotojų mokymo specialistų kvalifikacijos Asociacija organizavo viešą paskaitą – seminarą „Teorinis vairavimo mokymas“ ir kelionę į Austriją bei Čekiją. Paskaitos seminaro metu vairavimo mokyklų specialistai demonstravo vaizdinę medžiagą naudojamą pamokų metu, dalinosi savo žiniomis su kitais kolegomis. Šio seminaro pranešimai užfiksuoti DVD formate ir šiandien išdalinti vairavimo mokyklų vadovams. Manome, kad ją bus galima panaudoti ne tik darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, bet ir būsimų vairuotojų mokymui.
Vizitų į Austriją ir Čekiją tikslas – susipažinti su vairuotojų rengimo tvarka, galiojančia šiose šalyse, pasisemti patirties. Galime pasidžiaugti, kad Lietuvos vairavimo mokyklų mokymo bazės (vairavimo mokymo aikštelės, mokomosios priemonės) niekuo nenusileidžia minėtų valstybių moymo bazėms, bet kai kuriose srityse mes už kolegas pranašesni. (skaidrės)
Dar vienas renginys, skirtas kelti vairavimo mokymo specialistų kvalifikaciją, vyko 2007 m. gegužės 7 d., Kačerginėje, trasoje "Nemuno žiedas" – tai vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių meistriškumo varžybos.


2007-tųjų metų spalio 26-27 d. vairavimo mokyklų ir egzaminuotojų delegacija iš Lenkijos lankėsi VĮ "Regitra" ir Vilniaus vairavimo mokyklose bei domėjosi vairuotojų rengimo ir egzaminavimo tvarka Lietuvoje.


Baigdamas, norėčiau pabrėžti, kad 2008 – taisiais metais Asociacija numato siekti:
- kad būtų įdiegta efektyvi eismo dalyvių saugaus elgesio kelyje ugdymo sistema; 
- kad būtų įdiegta saugaus eismo mokymo metodinės medžiagos rengimo sistema; 
- tobulinti vairuotojų atrankos, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką; 
- valstybinių institucijų viešumo ir bendradarbiavimo priimant sprendimus, įtakojančius saugų eismą, su visomis grandimis atsakingomis už saugų eismą; 
-  aukštos mokymo kokybės ir konkurencingumo šalyje; 
- aktyviai dalyvauti avaringumo mažinimo procese; 
- ginti vairavimo mokyklų teises.

 


Dėkoju už aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje, visiems buvusiems ir dirbusiems drauge.
Asociacijos prezidentas Kęstutis Vaicekiūtis


Atgal